Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai 2013
  • Luật tố tụng hành chính 2015

Trong quá trình thực thi hoạt động hành pháp , cơ quan nhà nước  đã ban hành những quyết định hành chính, hành vi hành chính. Những quyết định hành chính, hành vi hành chính này có thể gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc cá nhân, tổ chức nhận thấy nó chưa thực sự thỏa đáng. Điển hình là việc khởi kiện hành chính về đất đai. Điều 8 Luật Tố tụng hành chính quy định về quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện như sau: “Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh…”

Nhà nước chịu trách nhiệm chính trong quản lý đất đai vì vậy những đối tượng khởi kiện thuộc phạm vi nội dung quản lý đất đai của nhà nước như:

– Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

– Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

– Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

– Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.

– Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

– Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Các hoạt động quản lý đất đai khác có ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính cá biệt.

Để trở thành đối tượng hợp pháp của khởi kiện hành chính về đất đai , cần đáp ứng các điều kiện tại Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015, tổ chức, cá nhân được quyền khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau:

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật

– Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính chất nội bộ trong cơ quan.

  1. Khởi kiện Quyết định hành chính

Từ quyết định hành chính quy định tại Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015, quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai.

Những quyết định hành chính thường gặp:

Quyết định hành chính về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Quyết định bồi thường, giải phóng, tái định cư

Quyết định ấp, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất

  1. Hành vi hành chính

Hành vi hành chính bị kiện trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước về đất đai hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính Nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ,công vụ theo quy định của pháp luật, mà hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân.

Hồ sơ khởi kiện hành chính về đất đai bao gồm:

Đơn khởi kiện ( theo mẫu)

Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện

Bản sao quyết định hành chính về đất đai, đơn khiếu nại hành chính về đất đai hoặc quyết định, thông báo, kết luận về giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai (nếu có)

Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (nếu có)

Người khởi kiện hành chính đất đai phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, trừ trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.

Theo công ty luật tgs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here